Thứ trưởng,chủ tịch tỉnh nhận khoán xe 6,5 triệu/tháng?

Thứ trưởng, chủ toạ tỉnh sẽ nhận khoán xe 6,5 triệu đồng/tháng

Đây là dự thảo quy chế thay thế Quyết định 32/2015 của Thủ tướng Chính phủ về căn cứ, định mức, điều hành xe công.

Theo dự thảo, Bộ Tài chính yêu cầu các chức danh thứ trưởng và tương đương ở trung ương; phó bí thơ tỉnh ủy, chủ toạ HĐND, UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành; chủ toạ HĐQT, tổng giám đốc các tập đoàn nhà nước không được dùng ô tô công đón đưa từ nơi ở đến nơi khiến cho việc và trái lại. Các chức danh này phải thực hành theo hình thức khoán kinh phí đề nghị. Như vậy, với quy định tại dự thảo, các quy định về dùng xe công đã được đổi thay rất nhiều.

Trường hợp không được xem nhẹ phải sắp xếp xe dùng cho đón đưa từ nơi ở đến nơi khiến cho việc và trái lại với các chức danh kể trên, Bộ Tài chính yêu cầu hai phương án: Một là báo cáo Thủ tướng coi xét quy chế. Hai là bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ toạ UBND cấp tỉnh, chủ toạ HĐQT, chủ toạ hội đồng người tham gia coi xét quy chế. Khi đi công việc, các chức danh kể trên được sắp xếp xe dùng cho công việc chung hoặc nhận khoán kinh phí dùng xe hoặc thuê xe nhà sản xuất.

Về kinh phí khoán xe, Bộ Tài chính yêu cầu hai phương án khoán kinh phí. Phương án 1: Đưa giá thành dùng xe vào thu nhập với mức 6,5 triệu đồng/tháng. Mức khoán này được điều chỉnh khi chỉ số giá dùng – CPI tăng, giảm trên 20%. Phương án 2: Mức khoán kinh phí xác định trên hạ tầng đơn giá và khoảng cách thực tại đón đưa từ nhà đến cơ quan, khoảng cách đi công việc. Đơn giá khoán là 16.000 đồng/km hoặc xác định trên hạ tầng đơn giá nhà sản xuất tải của dụng cụ công cộng tương đương trên thị phần tại địa phương. Việc xác định đơn giá khoán cụ thể do bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương quy chế.

Theo Bộ Tài chính, việc khoán xe công nhằm thực hành chủ trương tiết giảm giá thành dùng của cải công.