Chi hơn 1.200 tỷ sắm mới trên 1.100 ô tô công

Theo báo cáo, năm 2016, đã mua mới, tiếp thụ gần 2.200 xe ô tô công với tổng nguyên giá là hơn 2.000 tỷ.

Trong số này, có hơn 1.100 ô tô được mua mới với mức giá làng nhàng là gần 1,2 tỷ đồng/chiếc, còn lại là hơn 1.000 chiếc tăng do việc tiếp thụ, điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, tổ chức.

Trong tổng số hơn 1.100 xe ô tô công được mua sắm năm 2016 thì khối trung ương mua sắm 684 xe; khối địa phương mua sắm 480 xe.

“Số lượng xe ô tô mua mới chính yếu là để thiết bị cho các cơ quan, tổ chức chưa có xe ô tô, xe ô tô chuyên tiêu dùng và thay thế xe ô tô đã hết thời hạn tiêu tiêu dùng”, báo cáo cho biết.

Trong số xe tăng do mua mới, xe chuyên dụng cho chức danh tăng 32 xe, xe chuyên dụng cho công việc chung tăng 181 xe, xe chuyên tiêu dùng tăng 951 xe.

Số xe ô tô công giảm do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy là 2.085 chiếc với tổng nguyên giá gần 1.100 tỷ đồng.

Theo báo cáo, tổng số xe công hiện có đến ngày 31/12/2016 là 37.286 chiếc với tổng nguyên giá gần 24.000 tỷ đồng, chiếm 2,3% tổng trị giá của nả nhà nước.

Trong đó, xe chuyên dụng cho chức danh: 860 chiếc; xe chuyên dụng cho công việc chung chiếm hầu hết với 21.114 chiếc; xe chuyên tiêu dùng là 15.312 chiếc.

Tổng trị giá còn lại của xe ô tô công theo sổ kế toán bán hàng đến 31/12/2016 là trên 7.400 tỷ đồng, bằng 31% tổng nguyên giá.

Báo cáo nhận định: Điều này cho thấy hầu hết xe ô tô công đã tiêu tiêu dùng trên 2/3 thời kì theo chế độ quy định. Theo quy định thì thời kì tiêu tiêu dùng của xe ô tô là 15 năm, tỷ lệ hao mòn là 6,67%/năm.

Đến thời điểm báo cáo, số xe ô tô công đã tiêu tiêu dùng trên 15 năm (quá thời kì tính hao mòn theo chế độ) là 8.710 chiếc, chiếm 23,36% tổng quỹ xe công.

Chính phủ khuyến khích các cơ quan, tổ chức, tổ chức ứng dụng cơ chế khoán xe công theo hướng khoán kinh phí tiêu tiêu dùng xe ô tô hoặc thuê xe ô tô để chuyên dụng cho công việc. Việc mua sắm mới xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền tài các bộ, lĩnh vực trung ương và địa phương theo ý thức triệt để, không tốn.

Các cơ quan, tổ chức, tổ chức chỉ được thực hành mua xe ô tô khi xin hứa đủ điều kiện: Thiếu xe ô tô so với tiêu chí, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của luật pháp; sau khi rà soát, sắp đặt trong số xe ô tô hiện có thuộc khuôn khổ chủa quản của Bộ, lĩnh vực và địa phương mà không có xe ô tô thích hợp để điều chuyển…

Tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, định mức và chế độ chủa quản, tiêu tiêu dùng xe công, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều phương án tương đối cứng rắn để thực hành chỉ tiêu giảm xe công.

Cụ thể, các cục, vụ thuộc Bộ có 50 biên chế trở lên sẽ giảm số xe từ 2 xe/tổ chức xuống còn 1 xe/tổ chức. Nếu tổ chức nào có biên chế dưới 50 người thì 2 tổ chức mới được 1 xe.

Một phương án tương đốic “chặt” hơn được Bộ Tài chính buộc phải là tổ chức có 50 biên chế trở lên thì 2 tổ chức tiêu dùng chung 1 xe. Còn dưới 50 biên chế thì 3 tổ chức chung 1 xe.

Đối với các cục, vụ thuộc Tổng cục thì quy định cũng chặt hơn hẳn, theo đó có thể 4 tổ chức mới được cấp 1 xe thay vì 2 tổ chức chung 1 xe như hiện tại.

Ở các địa phương, Bộ Tài chính dự trù giảm số xe ở các sở, ban lĩnh vực từ 2 xe 1 tổ chức xuống mức mỗi tổ chức chỉ được 1 xe.

Số xe của văn phòng UBND, hội đồng quần chúng cấp quận, quận, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh cũng có thể giảm từ 2 xe/tổ chức xuống còn 1 xe/tổ chức.

Xét trên nhiều phương án đưa ra, Bộ Tài chính cho hay số xe ô tô chuyên dụng cho công việc chung có thể giảm từ 42-62%, có nghĩa giảm làng nhàng được 10 nghìn xe ô tô công (căn cứ theo số liệu xe chuyên dụng cho công việc chung của năm 2015). Chính sách này được thực hành có thể giúp ngân sách không tốn 3.400 tỷ đồng/năm.