Cảnh sát điều tra vụ trộm cắp ‘tương tự’ tại Chevy, Toyota, đại lý Mercedes

Theft là $ 70.000 Range Rover tại Mike Reichenbach Chevrolet có thể liên quan đến hành vi trộm cắp $ 29,000 Jeep tại Stokes Brown Toyota Bluffton của

báo cáo Văn phòng Beaufort County Sheriff của ghi sự cố có khả năng liên quan tại Mercedes-Benz của Hilton Head và Hilton Head BMW

Stolen Ranger Rover thu hồi ở Savannah, nói Jasper County Sheriff

Trả lời